Deze algemene voorwaarden voor hosting kwamen tot stand door onze jaren ervaring op het gebied van hosting.
Mochten er zaken onduidelijk zijn, gelieve dan contact op te nemen met ons.

Bij wekreate geloven we in duidelijkheid en zorgen we dat er geen kleine lettertjes zijn.

 1. Bart Gotemans & wekreate (hierna “wekreate”) behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen; u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
 2. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur, welke is gedefinieerd in punt 13, de normale tarieven.
  Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.
 3. wekreate gebruikt e-mail voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ten allen tijde een actief e-mailadres bij te houden en wekreate hiervan op de hoogde te brengen, en e-mails gericht aan dit adres regelmatig, binnen 7 dagen te lezen.
 4. In het geval van wanbetaling, wangedrag of contractbreuk heeft wekreate het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand heeft wekreate het recht om een incassobureau in te schakelen, waarvan de kosten geheel op de klant verhaald zullen worden.
 5. De producten en diensten van wekreate mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. wekreate neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de diensten. De klant zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (SPAM). De klant zal geen materiaal naar virtuele servers uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op virtual servers mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van wekreate.
 6. De klant verklaart wekreate niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de klant, en verplicht zich wekreate direct op de hoogte te stellen als de klant enige claims ontvangt die voortvloeien uit zijn activiteiten op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 7. wekreate houdt de klant verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratievoorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
 8. wekreate stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. De klant verklaart wekreate nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 9. De klant zal de infrastructuur van wekreate of zijn partners niet gebruiken voor het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (SPAM), noch diensten van wekreate te gebruiken in verband met SPAM. Wanneer wekreate een gegronde klacht ontvangt over spam afkomstig van de klant, dan zal wekreate de dienst uitschakelen en de bestanden van de klant wanneer nodig verwijderen.
 10. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van wekreate is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst niet in gevaar brengt. wekreate zal de klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 11. Extra kosten ten gevolge van overmatig gebruik van de dienst worden berekend op de eerstvolgende factuur.
 12. Tarieven voor de diensten en producten zijn van te voren voor de minimum looptijd te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 13. De klant gaat, tenzij niet anders aangegeven, een overeenkomst met wekreate aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 3 kalendermaanden. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 14. De dienst wordt geïnstalleerd na ontvangst van de opdracht en de betaling van het bedrag zoals vermeldt in de overeenkomst.
 15. Alle genoemde bedragen op onze website en in de orderdocumenten zijn exclusief BTW.
 16. Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde documenten op welke wijze dan ook worden zonder schriftelijke bevestiging door wekreate als ongeldig beschouwd.
 17. Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaamheid, en oneigenlijk gebruik zijn ten bate van de klant.
 18. wekreate behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de gebruiker ten gevolge van het handelen in strijd met deze voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het doen van onterechte storingsmeldingen, het doorgeven van verkeerde poort-informatie, etc.
 19. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Belgische wet geïnterpreteerd worden.
 20. Mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere punten onverminderd geldig.